EUFIN stranice

Sunday, May 20, 2012


Eufin Vas poziva na dvodnevni interaktivni seminar za EU Natječaj:  
"CIP - EKO INOVACIJE 2012."


Seminar će se održati u planinarskom domu "Snježna kraljica", na Sljemenu
u petak,15. 06. od 17:00 do 21:00 i subota,16. lipnja od 09:30 – 18:00 sati

Što je CIP ?
Okvirni program za konkurentnost i inovacije - Competitiveness and Innovation Framework Programme (CIP) je provedbeni program Europske unije koji ima za cilj potaknuti konkurentnost europskih poduzeća. Program se provodi od 2007. do 2013. godine i raspolaže budžetom od 3.62 mlrd EUR
Poziv za CIP eko inovacije seminar SEMINAR upućen je ekološki usmjerenim malim i srednjim poduzetnicima, tvrtkama i inovatorima – poduzetnicima, usmjerenim na inovativna rješenja i plasiranje vlastitih proizvoda u sklopu Okvirnog programa za konkurentnost i inovacije (CIP) vrijednog 34,8 milijuna eura koji će biti otvoren sve do 06. rujna 2012. godine u 17:00 sati


Glavni aspekti ovogodišnjeg natječaja su korist za okoliš, gospodarska (ekonomska) korist i doprinos projekata inovacijskom razvoju. 
Projekti moraju biti dosljedni jednom od sljedećih prioriteta - reciklaža materijala, proizvodi za održivu gradnju, sektor hrane i pića, voda i zeleno poslovanje.


Europska unije sufinancirati će projekte do 50% ukupnog iznosa s posebnom napomenom kako se iste ili slične aktivnosti koje su financirane putem drugih fondova Europske Unije neće sufinancirati i putem ovoga natječaja.


Ovaj CIP Natječaj odnosi se na prve aplikacije i projekte tržišne replikacije vezane uz Eko-inovacije, a kojima upravlja Izvršna agencija za konkurentnost i inovacije (EACI) prema ovlaštenjima od strane Europske komisije.


U tom smislu će se posebno gledati korist za okoliš, stupanj inovacije i poticaj tržišne aplikacije, a inovativni koncept bi trebali donositi značajan doprinos tržišnom usvajanju eko-inovacija u EU.


Natječaj se prijavljuje online i pod direktnim je upravljanjem uslužnog i poticajnog osoblja iz Bruxellesa.


Prema odluci o Okvirnom programu za konkurentnost i inovacije, eko-inovacija se definira kao “bilo koji oblik inovacije koji cilja na značajne i dokazive napretke prema postizanju održivog razvoja kroz smanjenje utjecaja na okoliš ili postizanje učinkovitijeg i odgovornijeg korištenja resursa.”


Cilj CIP Eko-inovacija je poduprijeti projekte koji se bave prvom aplikacijom ili tržišnom replikacijom eko-inovativnih tehnika, proizvoda, usluga ili praksi od EU važnosti, koje su već pokazale tehnički uspjeh, ali zbog tržišnih rizika još uvijek nisu penetrirale na tržište.


Ciljevi ovog Natječaja su:
• Promicanje usvajanja novih i integriranih pristupa eko-inovacijama u područjima kao što su ekološki prihvatljivi proizvodi, procesi i usluge.


• Poticanje korištenja okolišnih rješenja kroz povećanje tržišta i uklanjanje zapreka ulasku na tržište. Rješenja se shvaćaju kao proizvodi, procesi, tehnologije ili usluge visoke dodatne vrijednosti.


• Povećati inovacijske kapacitete malih i srednjih poduzeća.


GLAVNA PRIORITETNA PODRUČJA NATJEČAJA U 2012.:


Recikliranje materijala


Poboljšati kvalitetu recikliranih materijala kroz bolje sortiranje otpada i metode tretiranja otpada, građevinski otpad, komercijalni/industrijski otpad, moguće recikliranje otpada iz električne i elektroničke opreme i vozila koja se više ne mogu koristiti.


Inovativni projekti koji koriste reciklirani materijal ili olakšavaju recikliranje, a koji su usklađeni sa međunarodnim standardima za proizvode, naprednim zahtjevima dizajna i visokokvalitetnim potrebama potrošača.


Poslovne inovacije za jačanje konkurentnosti industrija recikliranja, kao što su nove tržišne strukture za recikliranje proizvoda, opskrbni lanci ili usklađena proizvodnja,ponovna upotreba i procesi recikliranja.


Održivi građevinski materijali


Građevinski proizvodi i srodni procesi koji smanjuju potrošnju resursa, uključujući energiju i proizvodnju otpadnih nusproizvoda. To obuhvaća korištenje više ekološki prihvatljivijih građevinskih materijala, korištenje bio-baziranih materijala, povećano korištenje recikliranih i oporabljenih materijala iz građevinskog otpada, smanjeno korištenje sirovina te inovativne proizvodne procese koji uvelike smanjuju okolišni utjecaj građevinskog sektora te slijede perspektivu životnog ciklusa.


Sektor hrane i pića


Čišći i inovativni proizvodi, uključujući metode pakiranja i materijale, procese i
usluge koje za cilj imaju veću resursnu učinkovitost. Upotrebljavanje sirovina u cijelosti u prehrambenom sektoru, što povećava učinkovitost i produktivnost resursa, smanjuje bio-razgradivi otpad te pomaže u prijelazu na bio-bazirano gospodarstvo.


Čišći i inovativni proizvodi, procesi i usluge u proizvodnoj fazi koji za cilj imaju smanjenje otpada, prevenciju otpada, vodnu učinkovitost i poboljšanu kvalitetu vode te emisija stakleničkih plinova i/ili povećanje stope recikliranja i oporavka otpada.


Inovativni čišći proizvodi, procesi i usluge koji za cilj imaju smanjiti okolišni utjecaj potrošnje hrane i pića kao što su logističke usluge, distribucija i odluke pri kupovini.


Voda


Vodno učinkoviti procesi, proizvodi i tehnologije, posebice procesi koji ne koriste vodu (water-free).


Tretiranje vode i otpadnih voda: rješenja koja pružaju veću učinkovitost i smanjuju utjecaj na okoliš npr. kroz manje korištenje kemikalija i resursa; oporavak resursa, uključujući nutrijente iz otpadnih voda.


Inteligentni distribucijski sustavi koji za cilj imaju uštedu vode, kemikalija i drugih resursa: inovativni sustavi mjerenja i podešavanja doziranja kemikalija, protoka i crpnih količina; otkrivanje propuštanja i popravci, novi materijali za cijevi i sl.


"Ozelenjavanje" poslovanja


Osmišljavanje, implementacija i tržišno usvajanje inovativnih proizvoda i usluga koje će smanjiti utjecaj na okoliš i smanjiti korištenje resursa. Projekti bi trebali slijediti načela Integrirane proizvodne politike, pristupa životnog ciklusa i biti u skladu sa različitim politikama koje se spominju u Akcijskom planu održive potrošnje, proizvodnje i održivih industrijskih politika.


Projekti se mogu odnositi na Direktivu o eko-dizajnu  stavljajući u praksu više globalnu ekološku perspektivu, te bi mogli temeljiti ekološki učinak novog proizvoda na osnovu europske eko-oznake (Ecolabel) ili drugog akreditiranog oblika certificiranja/označavanja.


Zamjena materijala materijalima smanjenog utjecaja na okoliš i veće resursne
učinkovitosti (npr. proizvodi na bio bazi), kao i zamjena rijetkih materijala te veće korištenje sekundarnih sirovina. Zamjena se može primijeniti na razini proizvoda ili procesnoj razini.


“Ozelenjivanje” proizvodnje i čistih proizvodnih procesa koji podržavaju zaštitu okoliša i inovativne procese visokog faktora replikacije. Aktivnosti mogu uključiti i industrijsku simbiozu tj. valorizaciju nusproizvoda ili otpada kao nove sirovine s ciljem poboljšanja utjecaja industrijske proizvodnje na okoliš.


Postupne inovacije uvođenjem mehanizama ponovne proizvodnje i inovativnih
usluga popravaka koje imaju znatnu koristi za okoliš i visoki faktor replikacije.


Predavači:


- mr. soc. i europskih integracija Iskra Šimunović, certificirana voditeljica EU projekata,


- mr. edu. Svemir Vranko, predsjednik udruge Eufin, edukacija: Središnji državni ured za razvojnu strategiju i kooordinaciju fondova EU (SDURF).


Raspored seminara:


petak, 15. 06. 2012. (17:00 - 21:00 h)


16:50  čaj i kava dobrodošlice (uključeni u cijenu seminara)
seminar 17:00 do 21:00 (pauza za osvježenje od 10 min)


subota, 16. 06. 2012. (09:30 - 18:00 h)


I dio od 09:30 do 13:00 (pauza za osvježenje od 10 min)
13:00 - 14:30 ručak (uključen u cijenu seminara)
II dio od 14:30 – 18:00 (pauza za osvježenje 10 min)


PRIJAVA ZA SEMINAR
  • Cijena seminara je 1.900,00 kuna
(uključuje seminar s individualiziranim pristupom, čaj i kavu dobrodošlice, polupansionski smještaj s doručkom i ručkom, printane materijale i uvjerenje o sudjelovanju, korištenje whirlpool-a u "Snježnoj kraljici" i bazena u hotelu Tomislavov dom. Za smještaj u apartmane s manje ležaja potrebna je nadoplata uz predhodni dogovor o raspoloživosti  apartmana.)
  • Cijena bez smještaja je 1.730,00 kuna (uključuje osvježenja i ručak 16. 06.)
  • Cijena sa smještajem, doručkom i osvježenjima, a bez bez ručka 16. 06. je 1.820,00 kuna

Za prijavu na Seminar ispunite i pošaljite obrazac na email: eufin.udruga@gmail.com:Prijavljujem se na seminar:  

"CIP - EKO INOVACIJE 2012."


Ime i prezime:


Tvrtka / udruga / institucija

Adresa:

Mjesto i poštanski broj:

Telefon:

e-mail:

OIB TVRTKE:

Kontakt osoba:Uplata za sudjelovanje:
Erste Bank 2402006-1100590403
OIB: 89980803628
Poziv na broj 03-2012


EUFIN udruga
Marulićeve Judite 5
10020 Zagreb


NAPOMENA:
Mole se sudionici da ponesu svoja prijenosna računala kako bi odmah mogli ispunjavati online obrazac za prijavu na Natječaj.
Natječajna dokumentacija se predaje na engleskom jeziku, stoga je poželjno da sudionici vladaju engleskim zbog boljeg sudjelovanja na seminaru.


Kontakt email: eufin.udruga@gmail.com
Za sve dodatne informacije slobodno nazovite: 091 567 0679      


No comments:

Post a Comment